66. ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด”

ของเสียอันตรายใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 2.041 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.82 จาก พ.ศ. 2561 ที่มีจำนวน 1.893 ล้านตัน แบ่งเป็น ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม (กากของเสียอุตสาหกรรม
ที่เป็นอันตราย) จำนวน 1.34 ล้านตัน ของเสียอันตรายจากชุมชน จำนวน 0.648 ล้านตัน ซึ่งรวมซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 0.053 ล้านตัน  เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณของเสียอันตรายมีแนวโน้มลดลง (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณของเสียอันตรายจำแนกตามแหล่งกำเนิด พ.ศ. 2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

 ดาวน์โหลดข้อมูล